Working...

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος

Το Σύστημα στο οποίο πρόκειται να εισέλθετε, αποτελεί ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου του Μηχανογραφικού και μόνο.

Συμπληρωματικά, λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το Νόμο 2774/99 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία σας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.

Η εφαρμογή αυτή έχει ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των υποψηφίων καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, χωρίς να υποβληθούν σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ενημερωθούν, για την κατηγορία στην οποία υπάγονται, για τις απαραίτητες προϋποθέσεις και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Ο υποψήφιος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή του.
 • Για το λόγο αυτό, μετά τη συμπλήρωση των πεδίων των βημάτων 1 και 2 και πριν την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων του πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του καταχωρήθηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά.
 • Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν την Αίτηση - Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να το εκτυπώσει σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξει και να υπογράψει όλες τις σελίδες στα σημεία που υποδεικνύονται.
 • Ο υποψήφιος εκτυπώνει σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση που εμφανίζεται στην Ανασκόπηση και τα υπογράφει.
 • Ο υποψήφιος μετά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει ΑΠΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 23η Ιουλίου 2013):
  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της Αίτησης - Μηχανογραφικού Δελτίου
  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης
  • μια (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου στην εικοσάβαθμη κλίμακα (σε περίπτωση που η βαθμολογία του απολυτηρίου τίτλου εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα αποστέλλεται φωτοαντίγραφο αυτού)
  • φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψήφιου
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται και υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο άτομο τότε μαζί με τα παραπάνω αποστέλλεται και η εξουσιοδοτική πράξη νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) στο:

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0091, με την ένδειξη: για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών - Αλλογενών για το έτος 2013)
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

 • Τα άλλα υπογεγραμμένα αντίγραφα θα τα κρατήσει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα τα ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.
 • Δυνατότητα τροποποίησης μετά την ταχυδρομική αποστολή δεν υπάρχει. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπογράψει και αποστείλει περισσότερα του ενός μηχανογραφικά δελτία, έγκυρο θεωρείται αυτό που έχει αποσταλεί την πρώτη φορά. Μετά την κατάρτιση του αρχείου οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.
  Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.
 • Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.
 • Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για την έγκριση ή μη της αίτησής τους.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση 210-3442100, 3442696, 3442101, 3442705 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ. – 14.00μ.μ.).
 • Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο από 16 ΙΟΥΛΙΟΥ έως και 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι υποψήφιοι πριν την συμπλήρωση της Αίτησης - Μηχανογραφικού Δελτίου οφείλουν να έχουν μελετήσει τις «Οδηγίες για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας Αλλοδαπών - Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής για το έτος 2013» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr (Ενότητα "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ" υποενότητα "Αλλοδαποί-Αλλογενείς") προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις της κατηγορίας τους και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στις Γραμματείες των σχολών ή στα τμήματα εισαγωγής τους.

Για τις Οδηγίες «Για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας Αλλοδαπών - Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής για το έτος 2013» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, για να δείτε τις Σχολές που περιλαμβάνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο, καθώς και τις σχετικές οδηγίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πήγαινε στις οδηγίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου

 
Η ώρα τώρα (time now) 18-04-2014, 08:51:44